skip to Main Content

Rammer og vilkår for samarbejdet

Nationalt:

Folkeskolens formål:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Kommunalt:

Vision for dagtilbud og skole i Assens kommune:

I Assens Kommune lykkes alle børn

 • Helhedsorienteret læringsmiljøer
 • Højere uddannelsesniveau
 • Attraktivt uddannelsesmiljø
 • Sammenhængende uddannelsesforløb

Alle får uddannelse

Det er den daglige indsats blandt medarbejderne i dagtilbud, skoler og i ungdomsskolen samt samarbejdet med forældre, som gør det muligt at realisere vores vision.

Perspektiver er:

 • At skabe inkluderende dagtilbud og skoler
 • At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere
 • At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler
 • At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv.

Lokalt:

Samarbejdet omkring barnet mellem Pilehaveskolen og forældre, er den vigtigste forudsætning for, at barnet har de bedste betingelser, for at trives og kunne udvikle sig.

For at opnå det bedste samarbejde, opfordres forældre til at bakke op om og deltage i skolens arrangementer i løbet af skoleåret.

Skole/Hjem samarbejdet på Pilehaveskolen

Undervisningen på Pilehaveskolen tilrettelægges i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens stærke sider, for derigennem at styrke barnets selvværd og muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder.

Møder

Forældremøder afholdes 1 – 2 gange årligt i hver klasse.

På forældremøderne orienteres der bl.a.om årsplanen for skoleåret og om, hvad der er planlagt af aktiviteter ,og forældre har mulighed for at have dialog med hinanden om praktiske ting, der berører klassen, f.eks. aftale om afholdelse af fødselsdage o.l.

Skolekonferencer afholdes en gang om året med deltagelse af forældre, skoleleder, skolens psykolog, sagsbehandler, klassens ansatte og evt. andre relevante fagpersoner. Formål med skolekonferencen er at gør status på skoleåret og vurdere, om eleven er velplaceret på Pilehaveskolen.

Forældre får i løbet af efteråret tilbud om at komme til Skolehjemsamtale med klassens team, for at få status på, hvordan det går barnet fagligt og socialt i klassen. Barnet kan, hvis forældrene vurdere det, deltage i denne eller dele af denne samtale.

Ved skoleårets slutning er der tilbud til forældrene om en Overleveringssamtale med klassens nuværende team og den kommende klasses team.

Der er også mulighed for at få forældrerådgivning på Pilehaveskolen. Man kan som forældre selv henvende sig til skolens forældrerådgiver, eller man kan blive opfordret til det fra personalet på Pilehaveskolen, PPR eller kommunens sagsbehandlere. Al samarbejde med skolens forældrerådgiver er frivilligt og anonymt i det omfang, man ønsker det.       

Løbende dialog og kommunikation

 • Forældreintra:
  Al skriftlig dialog mellem skole og forældre foregår via Forældreintra i en god tone mellem forældre og skole.
  Forældreintra bruges til: – korte beskeder, – mødeindkaldelser og aftaler, – lektiemeddelelser, – information, og billedarkiv
  Mindst en medarbejder i teamet omkring barnet er forpligtet til at orientere sig på forældreintra hver dag og give svar tilbage. Tidsfristen for respons på en direkte henvendelse er et døgn.
  Alle medarbejdere er forpligtet til at orientere sig på Skoleintra/forældreintra flere gange ugentligt på hverdage (minimum indenfor 48 timer)
 • Mundtlig dialog
  Som udgangspunkt klares al mundtlig dialog mellem skole og hjem indenfor de ansattes arbejdstid. Det vil altid være muligt at komme i kontakt med en fra teamet på klassens tlf. nr. mellem kl. 7.30 – 8.00, hvor der indenfor nævnte tid, kan indtales eller sendes besked til, så skolens ansatte kan tage kontakt til forældre, når det passer ind i dagens program.
 • Dagsedler
  Teamet er forpligtet til dagligt at lave en kort beskrivelse af skoledagens begivenheder.
  I de klasser hvor eleverne har sproglige udfordringer opfordres der til at billedliggøre dagsedlerne, så det er lettere for forældrene at kommunikere med barnet om skoledagen.
 • Ugesedler
  Teamet er forpligtet til at lave ugesedler med oversigt over den kommende uges undervisning og planer for aktivitet på udedagen.
 • Nyhedsbreve fra skoleleder/skolebestyrelsen/forældreforeningen
  Skoleleder/skolebestyrelsen og forældreforeningen er forpligtet til i løbet af året af orientere om skolens gang, beslutninger og aktiviteter.
Back To Top