skip to Main Content

Rammer og vilkår for samarbejdet

Nationalt:

Folkeskolens formål:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Kommunalt:

Vision for dagtilbud og skole i Assens kommune:

I Assens Kommune lykkes alle børn

 • Helhedsorienteret læringsmiljøer
 • Højere uddannelsesniveau
 • Attraktivt uddannelsesmiljø
 • Sammenhængende uddannelsesforløb

Alle får uddannelse

Det er den daglige indsats blandt medarbejderne i dagtilbud, skoler og i ungdomsskolen samt samarbejdet med forældre, som gør det muligt at realisere vores vision.

Perspektiver er:

 • At skabe inkluderende dagtilbud og skoler
 • At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere
 • At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler
 • At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv.

Lokalt – Forældresamarbejde på Pilehaveskolen:

 Hvad er et godt forældresamarbejde?

På Pilehaveskolen ønsker vi at lykkes med alle eleverne. Vi vægter et tæt og godt samarbejde med elevernes forældre og netværk. Vi ønsker en åben og tillidsfuld dialog, så vi i fælleskab kan skabe den bedste trivsel og læring for vores elever. Pilehaveskolen bestræber sig på at være et rart sted for forældrene at komme, således at kontakten og relationen bliver en naturlig del af hverdagen, også selvom der for nogen er en længere vej til skole. Samarbejdet skal bygge på tryghed, gensidighed og ligeværdighed i mødet mellem forældre og skole og på tillid til at vi fra alle sider vil barnet og hinanden det bedste.

 Det gør vi på Pilehaveskolen.

 • Vi bruger både personalets forskellige fagligheder og forældrenes ekspertise.
 • Vi tilbyder løbende kontakt i form af beskeder på Aula, skole-/hjemsamtaler, forældrearrangementer og netværksmøder efter behov.
 • Vi er opmærksomme på et højt informationsniveau særligt for de elever, der ikke selv kan overbringe beskeder og informationer om dagens gang på skolen.
 • Vi deltager også i den svære samtale og omkring problematiske situationer, der har betydning for eleven.
 • Vi giver mulighed for netværksmøder/forpostmøder, hvor forskellige faggrupper og sagsbehandlere kan give sparring og vejledning i forbindelse med situationen omkring barnet.

Hvad kræver det af forældrene?

 • At barnet så vidt muligt møder udhvilet og skoleparat.
 • At barnet er undervisningsparat til kl. 8.00.
 • At barnet har en madpakke og relevante materialer med hver dag.
 • At I orienterer jer omkring information på Aula.
 • At I sørger for evt. skiftetøj og overtøj, der passer til vejr og årstid.
 • At I bruger de kommunikationsveje, vi som skole tilbyder, herunder Aula eller via telefon.
 • At I deltager i arrangementer på skolen og til møderne omkring jeres barn.
 • At I stiller spørgsmål, hvis I undrer jer over noget, og at I husker information til skolen, ved både store og små ting.

Hvad gør bestyrelsen?

 • Bestyrelsen kan altid kontaktes via mail eller telefon:
 1. Bestyrelsesformand Marianne Spangsbjerg Jørgensen mobil nr. 51509631, Mail: msj@sosufvh.dk
 1. Næstformand Dorte Mortensen mobil nr. 24807666, Mail: dortheoghenrik10@gmail.com
 • Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter repræsenterer alle forældre på skolen og indgår aktivt i samarbejdet med skolens ledelse.
 • Forældrerepræsentanterne er med til at viderebringe forældre og børns oplevelser til bestyrelsesmøderne og skolens ledelse.
 • Forældresamarbejdet drøftes løbende på bestyrelsesmøder.

 Skulle der imod forventning opstå en situation, hvor samarbejdet omkring barnet udfordres, er man altid velkommen til at kontakte skolens ledelse direkte: Drejer henvendelsen sig om elever i yngste eller funktion kontaktes pædagogisk afdelingsleder Britt Schødts. Drejer henvendelsen sig om elever på mellemårgangen kontaktes skoleleder Anders Dyregaard. Endelig kontaktes viceskoleleder Christen Seerup, hvis det drejer sig om elever fra ældsteårgangen.

Skole/Hjem samarbejdet på Pilehaveskolen

Undervisningen på Pilehaveskolen tilrettelægges i samarbejde med forældrene, således at der tages udgangspunkt i elevens stærke sider, for derigennem at styrke barnets selvværd og muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor alle kompetenceområder.

Møder

Forældremøder afholdes 1 – 2 gange årligt i hver klasse.

På forældremøderne orienteres der bl.a.om årsplanen for skoleåret og om, hvad der er planlagt af aktiviteter ,og forældre har mulighed for at have dialog med hinanden om praktiske ting, der berører klassen, f.eks. aftale om afholdelse af fødselsdage o.l.

Alle elever skal revisiteres en gang om året. Revisitering af skolens ældste elever foregår ved et fysisk møde med deltagelse af psykolog, sagsbehandler, skoleleder, UUO vejleder, klassens ansatte og evt. andre relevante deltagere. Revisitering af skolens øvrige elever foregår en gang årligt mellem PPR og skoleleder, medmindre forældre, skole, PPR eller hjemkommune ønsker et fysisk møde. Formål med revisiteringsmøderne er at vurdere om eleven er velplaceret på Pilehaveskolen.

Forældre får i løbet af efteråret tilbud om at komme til Skolehjemsamtale med klassens team, for at få status på, hvordan det går barnet fagligt og socialt i klassen. Barnet kan, hvis forældrene vurdere det, deltage i denne eller dele af denne samtale.

Ved skoleårets slutning er der tilbud til forældrene om en Overleveringssamtale med klassens nuværende team og den kommende klasses team. 

Løbende dialog og kommunikation

 • Aula:
  Al skriftlig dialog mellem skole og forældre foregår via Aula i en god tone mellem forældre og skole.
  Aula bruges til: – korte beskeder, – mødeindkaldelser og aftaler, – lektiemeddelelser, – information, og billedarkiv
  Mindst en medarbejder i teamet omkring barnet er forpligtet til at orientere sig på Aula hver dag og give svar tilbage. Tidsfristen for respons på en direkte henvendelse er et døgn.
  Alle medarbejdere er forpligtet til at orientere sig på Aula flere gange ugentligt på hverdage (minimum indenfor 48 timer)
 • Mundtlig dialog
  Som udgangspunkt klares al mundtlig dialog mellem skole og hjem indenfor de ansattes arbejdstid. Det vil altid være muligt at komme i kontakt med en fra teamet på klassens tlf. nr. mellem kl. 7.30 – 8.00, hvor der indenfor nævnte tid, kan indtales eller sendes besked til, så skolens ansatte kan tage kontakt til forældre, når det passer ind i dagens program.
 • Dagsedler
  Teamet er forpligtet til dagligt at lave en kort beskrivelse af skoledagens begivenheder.
  I de klasser hvor eleverne har sproglige udfordringer opfordres der til at billedliggøre dagsedlerne, så det er lettere for forældrene at kommunikere med barnet om skoledagen.
 • Ugesedler
  Teamet er forpligtet til at lave ugesedler med oversigt over den kommende uges undervisning og planer for aktivitet på udedagen.
 • Nyhedsbreve fra skoleleder/skolebestyrelsen/forældreforeningen
  Skoleleder/skolebestyrelsen og forældreforeningen er forpligtet til i løbet af året af orientere om skolens gang, beslutninger og aktiviteter.