skip to Main Content

Trivsel og læring.

Vores sociale relationer/vores forhold til hinanden har en overordentlig vigtig andel af vores trivsel. Det skyldes, at vi er sociale væsener og at vi har et stærkt behov for at høre til.

På Pilehaveskolen tænker vi: Positive sociale relationer = Trivsel + læring

Netop trivsel medvirker ofte til en lyst til at lære, som er vigtige forudsætninger for elevernes faglige læring; For læring er ofte bundet op på lyst, og trives vi, er der god grobund for læring
I forhold til skolens undervisning bliver det næsten umuligt at tale om læring, uden ikke også at tale om vores elevers forhold til andre. For deres positive sociale relation til os som personale og de øvrige elever i klassen danner ofte grundlaget for et godt læringsmiljø – ligesom negative sociale relationer kan være så ødelæggende, at elever mister lysten til at lære, ikke kun i undervisningen men i skolen i det hele taget. Det giver derfor god mening at sætte sociale relationer på dagsordenen, når du vil gøre en forskel for dine elever. Vi fremmer med andre ord vores elevers læring, ved at styrke vores elevers sociale samspil. Vi er som personale også meget opmærksomme på vores store ansvar i forhold til at skabe den gode relation/samspil til vores elever.

Det gør vi bl.a. ved:

  • Tæt samarbejde med skolens elevråd.
  • Tæt samarbejde med forældre
  • Elevsamtaler
  • Anti mobbe politik – tilgængelig på vores hjemmeside
  • Trivselsundersøgelser – tilegnet vores målgruppe af elever
  • Supervision til personalet
  • Brug af Kat- kassen, TRIN FOR TRIN og andre undervisningsmaterialer med henblik på trivsel og optimering af sociale kompetencer.
  • Nul tolerance over for vold

For at understøtte børnenes trivsel på Pilehaveskolen arbejder vi systematisk med det enkelte barns relationer til kammaraterne og de voksne. Det sker i det daglige samspil med kammeraterne i klassen, i frikvarteret, på lejerskole og udedage.

Antimobbestrategi.

På Pilehaveskolen har vi udarbejdet vores egen antimobbestrategi. Den er tilgængelig her på hjemmesiden.

Antimobbestrategien er blevet til i et tæt samarbejde imellem elever, skolens elevråd og de ansatte. Eleverne er f.eks. selv kommet med eksempler på, hvordan mobning kan foregå samt bidraget med forslag og tiltag til hvad man kan/skal gøre hvis man oplever at man selv eller andre bliver mobbet.

Pilehaveskolen oplever generelt ikke, at der foregår mobning, men at vi som alle andre steder oplever at eleverne kan drille hinanden. Det har været vigtigt at lære vore elever at kende forskel på det at drille og lave sjov fra det at mobbe andre.

Konflikthåndtering.

På Pilehaveskolen er det at kunne løse en konflikt imellem elev-elev og ansat-elev på en hensigtsmæssig prioriteret højt. Personalet modtager løbende supervision til at kunne løse konflikter på den mest hensigtsmæssige måde,

ligesom vores elever modtager guidning og hjælp når de står i nogle konflikter de ikke selv kan løse. Personalet bliver også tilbudt kurser i konflikthåndtering.

Undervisningsmiljø og trivselsundersøgelser.

På Pilehaveskolen har vi udarbejdet vores egen undervisningsmiljøundersøgelse. Den er udarbejdet på en sådan måde, at de fleste af vores elever kan forstå og svare på spørgsmålene.  Enkelte har dog brug for hjælp. Undersøgelsen er udarbejdet, så vi kommer omkring alle de lovmæssige spørgsmål.

Der følges op på undersøgelsen både på gruppe plan og på individuelt plan.

Viser undersøgelsen, at der er en klasse, der generelt er i mistrivsel er det klassens personale, der laver et forløb med fokus på at bringe klassen i trivsel igen.

Der bliver ligeledes igangsat tiltag i forhold til de fysiske rammer, hvis det viser sig at der er behov for det. Elevrådet kan blive inddraget i denne proces.

På Pilehaveskolen laver vi en undervisningsmiljø undersøgelse hvert 3. år.

Skolerapport_0-3_klasse (1) (2022/2023)

Skolerapport_4-9_klasse (2022/2023)