skip to Main Content

En dag ugentligt har alle klasser på Pilehaveskolen en fordybelsesdag, hvor fagene bliver tænkt ind i undervisningen på en anderledes måde og læringsrummet bliver udvidet til eksempelvis; nærområdet, andre uddannelsessteder, virksomheder naturen, museer, kulturudbud, legepladser, idrætsanlæg m. m

Klasserne har en fast fordybelsesdag af hensyn til fordeling af egne busser.

Formålet med fordybelsesdagene er, at eleverne i højere grad få mulighed for at koble fag og undervisning med noget mere konkret og den vej rundt skabe en større sammenhæng, nysgerrighed og meningsfuldhed. Således kan alle fag eller temaer tænkes ind i disse dage og de kan også benyttes til specifikke fagdage

Fordybelsesdagene kan også anvendes til at arbejde med klassens relationer og sociale liv i andre rammer, eller de kan have et mere sundhedsfagligt sigte, hvor der bliver arbejdet med bevægelse, sanser og motorik.

Endelig kan fordybelsesdagene relatere sig imod livsduelighed og bestå i at begå sig i det omkringliggende samfund, så som: finde vej, offentlig transport, handle m.m. På Pilehaveskolens ældste årgang kan der rettes fokus på livet efter Pilehaveskolen og arrangeres besøg på uddannelses og praktiksteder.

Fælles for fordybelsesdagene er, at der altid er gjort overvejelser om hvilken læring eleverne skal have ud af dagen og hvordan dagen hænger sammen med den øvrige undervisning.

Praktisk er dagene arrangeret, så man tager afsted klasse eller årgangsvis og altid sammen med kendte voksne. Det kan foregå i skolens egne busser, gåben, offentlig transport eller på skolens egen matrikel typisk i forbindelse med fagdage. Ofte bliver der tager billeder i forbindelse med fordybelsesdage, der kan benyttes i den øvrige undervisning eller måske af forældre til at tale med deres barn om oplevelser i skolen.

Her følger tanker og beskrivelser af meningsfulde fordybelsesdage fra yngste, mellem og ældsteårgang:

Yngste

På en fordybelsesdag inddrages altid både teori, praksis og efterarbejde. Typisk starter vi med at have 1. modul i klassen, hvor der skabes forforståelse til emnet; fx ser vi film om krible-krabledyr og kigger på plasticinsekter og sorterer dem.  Herefter tager vi på tur på gåben eller i skolens busser og laver praktiske aktiviteter i 2. og 3. modul; fx indfanger krible-krabledyr i skoven, artsbestemmer og laver insektvæddeløb.  Af og til laves der en udstilling eller anden form for efterarbejde, når vi kommer hjem; fx laver vi en udstilling med bark og blade til vores plasticinsekter eller læser om dem i naturbøger.

Legen og konkret og visuel undervisning er altid omdrejningspunktet på fordybelsesdagene, og det er vigtigt, at alle elever er aktive og får mange sanser i spil. Ud over de planlagte aktiviteter er der altid god tid til fri leg, hvor klassens sociale liv og legerelationer vægtes højt.

Vi bruger fortrinsvis naturen omkring Assens/Vestfyn, og undervisningen foregår i mange forskellige arenaer. Vi besøger skov, park, strand, legepladser i byen og i naturen, tager på gårdbesøg, i dyreparker, til idrætsanlæg, på trafikbaner mm. Vi tager afsted i al slags vejr og mærker årstidernes skiften.

Udedagene følger en plan på 6-8 uger, hvor der er et overordnet emne. Året bygges op, så vi tager samme sted hen to gange i træk for at skabe genkendelse hos eleverne. Vi kører enten i bus eller går rundt i lokalområdet

Årets emner er:
Social træning: besøg på legepladser
Fra jord til bord: Go cook emne, Assens bibliotek, landbrugsbesøg
Sundhed: svømmehal, emneuge om kroppen
Natur: besøg af naturvejleder, brug af shelter pladser, Millinge klint
Strand: besøge de lokale strande

Derudover besøg på Nicolai for børn, Odense zoo, Egeskov Slot

 

En typisk udedag kan se således ud:

 • Morgensang på gangen
 • Kalender og dagens program i klassen – her taler vi om vejr og påklædning til turen
 • Klargøring til udedagen
  • Alle elever skriver selv deres navn på den seddel, der hænges op ved administrationen
  • Alle elever pakker selv deres turtaske med hjælp fra en voksen. Madpakke, drikkeflaske, skiftetøj, vanter, hue etc. skal hentes og lægges i tasken
  • Alle skal på toilet inden afgang + en elev skal skiftes
 • Afgang i bus eller på gåben ca. kl. 8.45
 • Afvikling af selve udedagen
 • Hjemkomst og udpakning

 

Vi arbejder med:

 • Relationer og trivsel så eleverne lærer hinanden godt at kende og får kendskab til og respekt for andres og egne grænser
 • Naturens gang med alle de oplevelser, som naturen bringer – både planlagte og uforudsete. Eleverne skal lære at se, hvad de færdes i, de skal lære at spørge og lytte til en forklaring
 • Udholdenhed og vedholdenhed – at kunne færdes ude i al slags vejr
 • Forskellige emner som fx kroppen og forskellige dyr
 • Planlagte besøg på fx UgleRiget, tandplejen i Assens og gårdbesøg

 

Efterbehandling af udedagen:

 • Tirsdag:
  • Eleverne ser billederne fra udedagen og repeterer oplevelserne
  • Eleverne skriver individuelt i K-på-tryk eller SYMWriter om oplevelser fra udedagen. Billeder fra dagen bruges til at understøtte teksten
  • Den færdige tekst printes i to eksemplarer, hvor det ene sendes med hjem og det andet sættes i mapper, som eleverne har i klassen
 • Onsdag:
  • Eleverne øver på egne tekster, skrevet om tirsdagen

Eleverne læser på skift deres egen tekst højt for klassen. Oplæsningen foregår stående ved tavlen med front mod klassekammeraterne, som lytter og venter

Mellem

Vores forbybelsesdage er en blanding af at være ude af huset eller fordybe os i et emne på skolen.

Ude af huset: Når vi er ude af huset, hvor vi enten kører i skolens egne busser eller med Fynbus, besøger vi steder som museer, udstillinger, attraktioner, legepladser/udeområder. Vi har et blandet fokus på det faglige og sociale.

På skolen: Vi kan fordybe os i et emne, der relaterer sig til det, vi arbejder med. Det kan være højtider, natur, dyr og andre konkrete emner. En typisk dag vil starte med, at vi arbejder teoretisk, dernæst praktisk og afslutter dagen med en evaluering. Vi kan gå i skolehaven, på stranden, rundt i byen ift. hvad der relaterer sig til emnet.

Ældste

Vores fordybelsesdage bliver brugt til:

DANSK KULTUR :
Kunst
Teater
Musik
Film
Dokumentar og nyheder

UNGDOMSLIV:
Uddannelse
Ungdomskultur
Seksualvejledning
Identitet og udvikling
Sociale medier

En typisk fordybelsesdag, hvor vi er ude af huset (ca. 2 gange om måneden), kan være en tur på kunstmuseum. Dagen starter med et oplæg om stedet, udstillingen og kunstneren. Så tager vi ud og oplever….. Når vi kommer hjem ser vi film eller dokumentar og ugen efter er klassen selv kreative med ting der relaterer til det de har set og oplevet. Vi arbejder ofte i temaer; keramik, maleri, skulpturer, foto, eksperimenterende kunst.

Vi tager også ud og besøger ungdomsuddannelser og efterskoler. Inden et besøg undersøger vi muligheder og laver e.v.t spørgsmål til stedet. Efter et besøg bearbejder eleverne de ting de har oplevet og fundet ud af, for at stå bedre rustet når de selv skal vælge uddannelse.

Vi arbejder også med fx forfattere, hvor vi læser bøger i dansk og arbejder videre med det på fordybelsesdagen.