skip to Main Content

Pilehaveskolens elevråd

Formålet med skolens elevråd er at forbedre elevtrivslen, og at sikre kommunikation mellem elever og skole. Formålet er desuden at komme med forslag til aktiviteter for skolens elever. Herudover er det en træning i de demokratiske processer.

Elevrådet vælges for et år af gangen med start i august måned.
Elevrådet vælges blandt eleverne med en elev pr. klasse. Der vælges kun repræsentanter fra mellemtrinnet og opefter. Der deltager også repræsentanter fra Pilehaveskolens to profilklasser -Projektklasse og Funktionsklassen.

Elevrådet vælger blandt sine medlemmer en formand, der er med til at tegne elevrådet udadtil, ligesom der vælges en næstformand.

Fra personalet deltager en lærer og en pædagog.

Elevrådsmøderne afholdes en gang om måneden.

Elevrådet er repræsenteret med et medlem i frikvarterudvalget, som der er et tæt samarbejde med.

Det er læreren og pædagogen, der indkalder til elevrådsmøderne, og som sørger for, at der er en dagsorden. Det er ligeledes dem, der skriver referat og gør referatet tilgængelig på Aula.