skip to Main Content

Pilehaveskolens læsestrategi: ”Den røde tråd for læsning”

Læseindsats har været et fælles kommunalt indsatsområde i Assens kommune de seneste år. Kommunen har udgivet: Vision for læsning – en kommunal strategi for læsning i Assens kommune

Pilehaveskolen følger denne strategi, men der er nogle aspekter, som vi vægter højere end andre, da vi er en specialskole.

Det fremgår af ”Vision for læsning”, at elever på specialskoler bør have den optimale støtte til deres læseudvikling: I arbejdet med at kvalificere disse elever til et videre liv med uddannelse og job er det en væsentlig forudsætning, at de har tilegnet sig læsekompetence, som gør dem i stand til at kunne deltage som aktive samfundsborgere. Det er her en vigtig betingelse, at eleven får individuel støtte og vejledning i at tilegne sig læsestrategier og benytte digitale læsestøttemuligheder (”Vision for læsning” s. 18)

På Pilehaveskolen er der mange børn, som har mulighed for at lære at læse. Der er også elever, som aldrig bliver læsere i traditionel forstand, men vi arbejder med læsning med alle elever. Vores syn på læsning er bredt. Eleverne er allerede i gang med deres læseudvikling / skriftsproglige udvikling, når de fx kan læse/genkende deres eget navn, og når de ved, at det skrevne kan man sige. Man kan læse med flere sanser – fx læse med ørerne og få kendskab til litteratur og genrer, når man får læst en god historie højt.

Ordblindhed på Pilehaveskolen

Alle Pilehaveskolens lærere har kompetencer til at støtte eleverne i anvendelse af digitale LST- (Læse-stave-støtte)-programmer, som kan kompensere for elevernes vanskeligheder med læsning og stavning.

Endvidere vil alle elever fra Mellemtrinnet og opefter fremadrettet blive koblet til Notas elektroniske bibliotek (E17), som indeholder masser af lydbøger.

Pilehaveskolen har en uddannet læsevejleder, som sammen med skolens ledelse er tovholder for at forvalte Pilehaveskolens læsestrategi. I hverdagen er det vores alles fælles ansvar at udføre skoles læsepolitik i praksis sammen med eleverne.

Læsevejledernes rolle er endvidere at vejlede kollegaer i forhold til læseundervisning og læsematerialer, være initiativtagere og tovholdere i læseugerne samt teste elever.

Pilehaveskolens egen læsestrategi

I Pilehaveskolen egen læsestrategi – Den røde tråd for læsning – vægtes følgende forhold:

Fælles læsetiltag fører til læselyst og læseglæde:

På Pilehaveskolen har vi ekstra fokus på læsning i et antal fastlagte uger 2 gange om året, hvor vi afholder Læsebånd eller Læseuger for alle klasser.

Vi har et fælles tema eller et fælles mål med Læsebåndet. I læseugerne læser klasserne dagligt, og forældrene inddrages gennem informationer og fremvisning af fotos på Forældreintra.

LUS (Læse-Udviklings-Skemaet) og evaluering af læsning:

På Pilehaveskolen evalueres elevernes læseudvikling løbende for at give hver enkelt elev den optimale læseundervisning. Dette gøres ved:

  • At alle klasser anvender det samme evalueringsredskab til læsning, nemlig LUS dvs. Læse-Udviklings-Skemaet. Eleverne ”luses” 2 gange årligt af klasselæreren, og det fremgår af elevplanen, hvilet LUS-punkt eleven befinder sig på. Elevens LUS-standpunkt vil blive præsenteret på den årlige skolekonference. LUS – skemaet findes som bilag til denne skrivelse. LUS – skema

 

  • At alle elever testes i læsning af en af skolens læsevejleder ca. hver 3. år igennem deres skolegang på Pilehaveskolen. Eleverne testes før overgangen til en ny gruppe. Læsevejlederen laver en rapport, som forefindes som bilag til elevplanen på Forældreintra.

 

  • At alle lærere benytter de samme læseprøver (på det for eleven passende niveau), når der skal testes i fx bogstavkendskab, ordlæsning og tekstlæsning.

Den røde tråd etableres ved, at det er muligt at følge elevernes læseudvikling tæt igennem hele deres skoleforløb, og der bliver en god overgang fra en klasse til den næste.

LUS- trappe.

Skole-hjem-samarbejde omkring læsning:

Forældrene er vigtige medspillere, når det gælder om at støtte eleverne i deres læseudvikling, og det er skolens opgave at indgå i et aktivt samarbejde med hjemmet omkring læsning. Dette gøres ved:

  • At vi drøfter elevens / barnets læseudvikling (LUS-standpunkt) til skole-hjem samtaler og skolekonferencer.
  • At forældrene informeres og inddrages, når vi holder Læsebånd/læseuger.
  • At alle forældre får informationer om skolens læsestrategi. Skolens læsevejleder deltager i skoleårets første forældremøde for indskolingen(BH klasse og Yngste) for at informere om dette, og der er mulighed for at stille spørgsmål til læsestrategien.
  • At alle nye forældre får udleveret en folder med tips og rådgivning til, hvordan man læser med og for sit barn.
Back To Top