skip to Main Content

Nationale Mål

De nationale mål for folkeskolereformen er:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Assens kommunes mål for digitalisering

Som led i Assens Kommunes arbejde med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi ,

indsatsen ”I Assens Kommune lykkes alle børn” og i Assens Kommunes vision ”Vilje til Vækst” fundet relevant, at udforme en strategi og vision for den digitale dannelse, udvikling og læring for børn og unge.

Strategien har effektmål for arbejdet – vejen dertil går gennem pædagogiske handlingstiltag i dagtilbud, i landsbyordninger, i skoler og i den samlede kommunale organisation!

Formål

I Assens kommune er digitale medier kilde til innovative og inkluderende læreprocesser, der motiverer både børn, unge, medarbejdere og ledere i dagtilbud og skoler, hvor alle er medskabere.

Arbejdet er præget af nysgerrighed og åbenhed med udgangspunkt i en professionel, didaktisk tilgang til læring og udvikling, der kvalificerer alle børn og unge til at navigere i – og præge samfundet som kompetente mediebrugere.

Pilehaveskolens vision

Det er Pilehaveskolens vision at skabe et digitalt læringsmiljø, hvor alle elever uanset forudsætninger bliver udfordret optimalt på deres digitale evner.

Et digitalt læringsmiljø skal understøtte Pilehaveskolens vision om at give vores meget forskellige børn den til enhver tid bedst mulige undervisning og være et væksthus for livsglade og livsduelige børn.

Teknologien skal tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og behov i forhold til læring og /eller være et kompenserende hjælpemiddel.

IT strategien skal samtidig fremme vores ønske om etablere et videnscenter for IT teknologi inden for specialområdet

IT strategien skal hjælpe os til at

 • vores elever bliver dygtige til at gøre brug af kompenserende redskaber og forskellige læringsredskaber og systemer
 • blive tydelige på, hvad vores behov er i forhold til bærbare computere, e-pad, tavler og stationære computere
 • blive tydelige på sammenhæng mellem det pædagogiske arbejde og it redskaber
 • få et overblik over, hvad der inden for IT teknologien kan være med til at skabe bedre muligheder for, at vores elever kan klare sig i ungdoms- og voksenlivet
 • afklare hvilke kompetencer vi som medarbejdere skal have for at være dygtige til at gøre brug af IT teknologi
 • skabe sammenhæng mellem Pilehaveskolens IT strategi, Assens kommunes IT strategi og den enkelte elevs læringsmål
 • være synlige omkring skolens IT strategi
 • prioritere kompetenceudvikling i forhold til undervisningsprogrammer, netbaserede læringsplatforme og understøttende apps
 • strategien bliver hele skolens strategi og understøtter et prioriteret fælles indkøb af undervisningsprogrammer, netbaserede læringsplatforme og understøttende apps
 • blive afklaret på hvordan vi fremadrettet vil prioritere indkøb af IT teknologi

Syv konkrete milepæle til realisering af visionen

 1. Afdække antal samt typer af enheder på skolen der pr. februar 2016 er indkøbt til elever, medarbejdere og administration
 2. Afklare hvorvidt vi skal have adskilte computere til henholdsvis undervisning og aktiviteter i SFO
 3. Udarbejde en indkøbsstrategi i forhold til indkøb af enheder på baggrund en behovsanalyse, med det mål, at skolen i 201? råder over én enhed pr. elev. Strategien justeres årligt og tilpasses skolens konkrete elever.
 4. Afdække og få et samlet overblik over kommunale og egne licenser pr. februar 2016, til programmer, portaler og kompenserende digitale værktøjer samt afklare hvilke apps og IT undervisningssystemer ,der kan være med til at øge den enkelte elevs læring og personlig støtte , der skal indkøbes.
 5. Udarbejde en handleplan, der beskriver progressionen i elevernes udvikling i forhold til 1)hvordan de bruger IT (det etiske aspekt) og 2) i forhold til deres faglige udvikling. Læringsmål for digital læring skal være en del af elevplanen
 6. Udarbejde en plan for udvikling af medarbejderes og ressourcepersoner IT kompetencer, evt. fælles med andre special- tillbud, i forhold til diplomniveau.
 7. Give en god vejledning om brug af apps/læringsprogrammer til Pilehaveskolens forældregruppe