skip to Main Content

Skolebestyrelsen på Pilehaveskolen, dens opgaver og kompetencer

Skolebestyrelsen er et samarbejdsorgan på Pilehaveskolen, hvor alle skolens parter mødes i en fælles bestræbelse på, at gøre skolen så god som mulig.

Skolebestyrelsen beskæftiger sig først og fremmest med overordende spørgsmål, og den langsigtede, strategiske planlægning af skolens virksomhed, og udarbejder principper for skolens virksomhed, godkender budgettet og fører løbende tilsyn med, hvordan disse overordnede retningslinjer gennemføres, i den daglige drift.

Skolebestyrelsen er derfor det organ, der formulerer de overordnede principper/retningslinjer for Pilehaveskolen, inden for de mål og rammer som kommunalbestyrelsen fastsætter, og skal ikke gennem sine beslutninger foretage en detailstyring af skolen.

Skolebestyrelsen er derfor ved fastlæggelse af principper opmærksom på, at der er overladt et råderum til skolens leder, der har kompetencen til at udmønte skolebestyrelsens principbeslutninger.

Skolebestyrelsen har følgende ”skal-opgaver”:

 • Udarbejde principper for en lang række af skolens arbejdsområder
 • Udarbejde værdiregelsæt for skolen
 • Udarbejde ordensregler for skolen
 • Føre tilsyn med skolens virksomhed
 • Godkende skolens undervisningsmidler
 • Udtale sig ved ansættelse af lærere, leder og pædagoger på skolen
 • Fastsætte principper for samarbejde mellem skole og hjem
 • Udarbejde forslag til skolens læseplaner
 • Udtale sig om kommunens kvalitetsrapport
 • Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, som den får forelagt af denne
 • Træffe beslutning om skolen skal have en madordning
 • Udarbejde en årsberetning, som skal forelægges for skolens forældre

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om:

 • undervisningens organisering
 • samarbejde mellem skole og hjem
 • underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • arbejdets fordeling mellem lærerne
 • fælles arrangementer i skoletiden
 • voksnes deltagelse i undervisningen
 • skolen som lokalt kulturcenter

Skolebestyrelsen er en bredt sammensat forældregruppe fordelt på yngste-, mellem- og ældste klasserne på Pilehaveskolen.

skriv bestyrelsen 2022 – 2023

Skolebestyrelsens medlemmer

Marianne Spangsbjerg Jørgensen

Formand

Dorthe Mortensen

Næstformand

Stefan Lindhardt

Personalerepræsentant

Lasse Lindholm Rahbek

Personalerepræsentant

Christen Seerup

Viceskoleleder

Anders Dyregaard Jensen

Sekretær for skolebestyrelse

Britt Schødts

Pædagogisk afdelingsleder