skip to Main Content

Pilehaveskolen kendetegnes ved at være en fleksibel skole med fokus på høj kvalitet i undervisning og læring

Principper for klasse – og holddannelse

Eleverne inddeles i 3 årgangsgrupper:

Indskoling omfatter elever på 0. 1. 2. og 3. klassetrin

Mellemtrin omfatter elever på 4. 5. og 6. klassetrin.

Ældste/Ungdom omfatter elever på 7.8.9. og 10. klassetrin

 

Holddeling, samarbejde på tværs og fællesaktiviteter.

I indskolingen er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i dansk, matematik og musik.

Børnehaveklassen tænkes ind i holddannelsen i det omfang, det passer ind i børnehaveklassens planlægning.

På mellemtrinnet er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i musik og natur og teknik og idræt

I ældste /ungdom er der holddannelse og samarbejde på tværs af årgangen i idræt og madkundskab

Ud over ovennævnte holddannelse kan man inden for årgangen og på tværs af årgange danne hold inden for andre fag.

Herudover samarbejdes der inden for alle årgange på tværs i forhold til projekt- og emnearbejde.

Principper for elevfordelingen ved klassedannelse til nyt skoleår

Sammensætningen af den enkelte klasse tager udgangspunkt i en vurdering af den enkelte elev ud fra følgende parameter:

 • kønsfordeling
 • kammeratrelationer
 • søskenderelationer
 • når eleverne fordeles i klasser prioriteres det således, at yngste årgang har færre antal elever i den enkelte klasse i forhold til de øvrige årgange.

Når navnene på årgangens elever er kendte, fordeles eleverne i klasser. Fordeling af eleverne sker ved at man i årgangsteamet mødes med repræsentanter fra hver klasse og laver en fordeling ud fra gældende principper.

Ved overgang fra børnehaveklassen til yngste inddrages medarbejdere fra børnehaveklassen i klasseindplaceringen i yngste grupperne.

Terapiteamet deltager i møder, når der er overdragelse af elever mellem årgange/klasser ,og hvor terapiteamet er inddraget i træning af eleven.

Man kan som årgangsteam bede om at få et ’udspil’ fra skolelederen, hvor eleverne er fordelt i klasser ud fra gældende principper – dette kan danne udgangspunkt for det videre arbejde.

Den endelige klasseplacering sendes til skolelederen.

Ved tvivlsspørgsmål i klasseteamet/årgangsteamet om indplacering af eleven inddrager skolelederen ressourceteamet

Skolelederen inddrager altid ressourceteamet i visitering at elever til profilklasserne.

Forældreønsker imødekommes i den udstrækning, det er muligt, når ovennævnte principper for klassedannelse og elevfordeling er tilgodeset.

Sidst i maj måned sendes der besked ud til alle forældre om klassedannelse i næste skoleår. Skolelederen har ansvaret for udsendelse af besked.

Der arrangeres overdragelsesmøder mellem forældre og den nye klassens medarbejdere i juni måned.

Klasseskift af elever midt i et skoleår.

Ved overvejelse om et muligt skift til en anden klasse i løbet af skoleåret, herunder også en flytning til eller fra Projektklassen og Funktionsklassen, udarbejdes der en henvisning til ressourceteamet.

Ressourceteamet kommer med en indstilling til skolelederen, der træffer den endelige beslutning om flytning til anden klasse.

Træffes der beslutning om flytning til anden klasse inddrages forældre.

Repræsentanter fra klassen og repræsentanter fra ressourceteamet mødes med forældre og drøfter overvejelserne om et skift. Skoleleder deltager, såfremt der er behov for dette.

Samtalen tager udgangspunkt i det i forvejen udfyldte skema til hjælp til indplacering af elever i klasser, der giver et nuanceret og overskueligt billede af eleven, og som kan danne basis for en drøftelse samt være med til at anskueliggøre den ændrede elevplacering.

Ved klasseindplaceringer der skaber underen eller ikke accepteres hos forældrene vægtes det højt, at der skabes en dialog.

Skolelederen træffer den endelig beslutning, hvis der ikke skabes enighed imellem forældre og medarbejdere.

Visitering af elever midt i skoleåret

Såfremt der visiteres elever til Pilehaveskolen midt i et skoleår, håndteres visitering af eleven af skolelederen i samarbejde med ressourceteamet og modtagende klasse.

Pilehaveskolens profilklasser

Profilklasserne er etableret som stamklasser.

Funktionsklassen

Funktionsklassen er et tilbud til elever med kommunikative og/eller fysiske vanskeligheder.

Formålet med klassen er

 • At de elever, som har motoriske vanskeligheder, får den fysiske træning, der skal til for at udvikle/vedligeholde motorikken bedst muligt
 • At elever med sproglige vanskeligheder, får de nødvendige redskaber, der gør, at de får et indholdsrigt, kommunikativt liv
 • At undervisningen tilrettelægges i forhold til den enkelte elevs behov for visuel og auditiv støtte

Der visiteres elever til funktionsklassen fra alle tre årgange. Elever fra funktionsklassen modtager undervisning i en almindelig stamklasse i afgrænsede undervisningsforløb, når det fremmer elevens faglige og sociale udvikling.

Undervisningsforløbet indgår i elevplanen

Eleverne i Funktionsklassen inkluderes i en almindelig stamklasse, når det det fremmer elevens faglige og sociale udvikling.

Projektklassen

Projektklassen er et tilbud til elever, der har deres største vanskeligheder inden for det sociale område.

 • I Projektklassen tilrettelægges indlæringsmiljøet således, at der tager større hensyn til netop denne gruppe elevers behov. Det gælder både de fysiske rammer, indhold, form og metode.
 • I projektklassen er undervisningen struktureret således, at den enkelte elev altid ved hvilke aktiviteter der skal finde sted og i hvilken rækkefølge de skal udføres.
 • I Projektklassen lægges undervisningen i et vist omfang uden for skolens område bl.a. i skolehaven, hvor børnene får mere luft omkring sig, og får mulighed for at arbejde med praktisk undervisning og aktiviteter.
 • I projektklassen arbejdes der med en stram, tydelig struktur hvor der lægges vægt på overskuelighed, genkendelighed og forudsigelighed, og hvor gældende regler følges konsekvent.

Der visiteres elever til Projektklassen fra alle tre årgange.

Eleverne i Projektklassen inkluderes i en almindelig stamklasse, når det fremmer elevens faglige og sociale udvikling.

Der kan visiteres elever til Projektklassen fra andre klasser i afgrænsede undervisningsforløb.

Undervisningsforløbet indgår i elevplanen.

Principper for understøttende undervisning

 • Understøttende undervisning har et fagligt sigte og skal samtidigt være med til at fremme det nationale mål om større trivsel for eleverne.
 • Understøttende undervisning underbygger og støtter op om læring og undervisning i forhold til at realisere de nationale mål for folkeskolen og fælles mål for folkeskolens fag og emner.
 • Understøttende undervisning udmøntes før, i og efter lektionerne og fremmer specialundervisningen på Pilehaveskolen, der er kendetegnet ved didaktisk at inddrage teori og praksis mest muligt i forhold til fagene.
 • Understøttende undervisning varetages af alle faggrupperne på Pilehaveskolen.
 • Lærerne har ansvaret for planlægningen af den understøttende undervisning, der konkret tilrettelæggelses i samarbejde med de faggrupper, der inddrages i den understøttende undervisning.
 • Den understøttende undervisning indgår i elevplanen.

Nationale test og afgangsprøver

Eleverne på Pilehave skolen deltager i nationale test. Elever kan fritages for at deltage i nationale test i henhold til Folkeskoleloven.

Fritagelse skal fremgå af elevplanen.

Eleverne på Pilehaveskolen kan gå til afgangsprøve i enkelte fag, hvor elev, lærer og forældre vurderer det hensigtsmæssige i dette.

Eleven kan fritages for at gå til afgangsprøve i henhold til Folkeskoleloven.

Lektiehjælp / faglig fordybelse

Pilehaveskolen tilbyder faglig fordybelse til eleverne, hvor dette vil fremme elevens faglige udbytte.

Motion, bevægelse og et fleksibelt undervisningsmiljø

På Pilehaveskolen indgår motion og bevægelse i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning.

Motion og bevægelse er en del af tilbuddet i SFO.

Konkret indgår motion og bevægelse i undervisningen med følgende tiltag:

 • Alle klasser tænker uderummet ind i tilrettelæggelse af undervisningen. Skolehaven er en del af det udendørs læringsmiljø. Alle klasser inddrager skolehaven i undervisningen. Alle fag kan indtænkes. Skolehaven indgår også i tilrettelæggelsen at aktiviteter i SFO.
 • Det omliggende samfund indgår som en naturlig del af undervisningen for alle klasser. Det betyder bl.a. at ”udedage” indgår i klassernes undervisning.
 • De enkelte klasser har mulighed for at deltage i fælles svømmeundervisning fra efterårsferien til påske.
 • Alle klasser har lejrskole en gang i et skoleår.
 • Pilehaveskolen indgår i et samarbejde med lokale idrætsklubber, handicapidrætsklubber samt andre skolen, for at give vores elever et godt afsæt for et aktivt fritidsliv efter folkeskolen