skip to Main Content

Politik for elevers brug af mobil tlf. på Pilehaveskolen

Mobiltelefonen er en naturlig del af vores hverdagsliv og børns skoleliv, men ved forkert brug som f.eks. uønskede sms-er, video- eller lydoptagelser, kan der opstå problemer imellem eleverne på Pilehaveskolen, så derfor denne mobiltelefon politik.

Elever der går på Pilehaveskolen må gerne medbringe deres mobiltelefoner, men telefonen skal være slukket i timerne og SFO-tiden, med mindre at brug af mobil indgår i undervisningen, eller er aftalt med de voksne i SFO´en.

I Børnehaveklassen og Yngste klasserne skal mobiltelefonen blive i tasken i frikvartererne, med mindre andet er aftalt med klassen voksne, da Pilehaveskolen har fokus på at eleverne kan lege og færdes frit, uden at blive forstyrret af sms´er, telefonopkaldog lignende.

I frikvartererne må eleverne fra Mellemklasserne og Æ/U klasserne bruge mobilen til sms’er og snak, men eleverne skal være opmærksomme på:

  • at såfremt brug af mobiltelefon er forstyrrende for klassens trivsel, kan der laves særlig aftale for brug at mobil, i en kortere eller længere periode.
  • at sms´er og rundsendelser, der omtaler en anden elev eller en ansat, på en grov og nedladende måde, opfattes som mobning og kan retsforfølges.
  • At video-/lydoptagelser og billeder på mobilen af andre end eleven selv, ikke er tilladt, med mindre modparten har givet sit samtykke.
  • at telefonen ikke bruges til at løse konflikter og problemer på skolen, men at man som forældre opfordrer barnet til at søge voksenhjælp på skolen

Elever, der ikke følger skolens politik for brug af mobiltelefon:

  • Hvis en elev ikke retter sig efter de voksnes anvisninger, inddrages mobiltelefonen og den udleveres efter timen/dagen.
  • Ved gentagne, eller meget grove, overtrædelser kan skolens ledelse inddrage telefonen og forældre/plejeforældre, indkaldes til en samtale. Telefonen udleveres i forbindelse med samtalen.

Det er forældrenes/plejeforældrenes ansvar og opgave at lære børnene en fornuftig omgang med og anvendelse af mobiltelefon. Herunder etiske normer for almindelig god adfærd overfor andre mennesker, ligesom på så mange andre områder.

Det er generelt vigtigt at forældrene, overvejer og er afklarede med, hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole.