skip to Main Content

Forventninger til samarbejdet mellem hjem og skole.

Samarbejdet omkring barnet mellem Pilehaveskolen og forældre, er den vigtigste forudsætning for, at barnet har de bedste betingelser, for at trives og kunne udvikle sig. Skolebestyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer, der beskriver samarbejdet mellem Pilehaveskolen og forældre.

Parterne er til enhver tid velkomne, til at kontakte hinanden, for at optimere samarbejdet og indsatsen i forhold til barnet.

For at opnå det bedste samarbejde, opfordres forældre til at bakke op om og deltage i skolens arrangementer i løbet af skoleåret.

Kommunikation og formidling mellem hjem og skole.

Forældremøder afholdes 1 – 2 gange årligt i hver klasse.
Skolekonferencer afholdes en gang om året med deltagelse af forældre, skoleleder, skolens psykolog, sagsbehandler, klassens ansatte og evt. andre relevante fagpersoner. Formål med skolekonferencen er at gør status på skoleåret og vurdere, om eleven er velplaceret på Pilehaveskolen.

Tilbud til forældre i skoleåret

Forældre får i løbet af efteråret tilbud om at komme til Skolehjemsamtale med klassens team, for at få status på, hvordan det går barnet fagligt og socialt i klassen. Barnet kan, hvis forældrene vurdere det, deltage i denne eller dele af denne samtale.

Ved skoleårets slutning er der tilbud til forældrene om en Overleveringssamtale med klassens nuværende team og den kommende klasses team.

Der er også mulighed for at få forældrerådgivning på Pilehaveskolen. Man kan som forældre selv henvende sig til skolens forældrerådgiver , eller man kan blive opfordret til det fra personalet på Pilehaveskolen, PPR eller kommunens sagsbehandlere. Al samarbejde med skolens forældrerådgiver er frivilligt og anonymt i det omfang man ønsker det.

Al skriftlig dialog mellem skole og forældre foregår via AULA.

AULA bruges bl.a. til:

 • Korte beskeder
 • Mødeindkaldelse og aftaler
 • Lektie meddelelser
 • Dagsedler
 • Ugesedler
 • Månedssedler
 • Billedarkiv
 • Nyhedsbreve
 • Ferietilmelding og tilmelding til arrangementer

Samarbejde med andre uden for skolen.

Pilehaveskolen har en lang tradition for at indgå i relationer med andre samarbejdspartnere både inden og uden for landets grænser. De kompetencer, eleven skal tilegne sig for at kunne deltage i det almindelige hverdagsliv, betyder også, at Pilehaveskolen skal åbne sig mod det omgivende samfund og invitere andre til at bidrage til undervisningen på Pilehaveskolen. De projekter, vi indgår i, kan variere fra år til år. Lige nu har hele skolen stor glæde og udbytte af følgende samarbejdsprojekter

 • Ellevilde haver, hvor vi sammen med andre skoler i Assens kommune arbejder med at udvikle skolehavekonceptet
 • Kultur i børnehøjde, hvor vi havde fået tildelt midler fra en pulje i Assens kommune, der havde til formål at formidle kultur i øjenhøjde med børnene.
  • Børnene har i  tidligere skoleår samarbejdet med en lokal kunstner fremstillet et stort vægmaleri til kantinen
  • Vi havde i skoleåret 16/17 fået bevilget penge til et projekt, hvor professionelle sang- og musikfolk i samarbejde med Assens museum, Assens folkedansere og elever og medarbejdere på Pilehaveskolen ville skabe et lokalhistorisk musikteaterstykke.
 • Assens boldklub, hvor vi sammen med boldklubben og Dansk handicapidræt har etableret et fritidstilbud til eleverne på Pilehaveskolen   ( mere præcis pigefodbold)
 • Ekstern kunstner i billedkunst, hvor elever fra nogle af klasserne har et samarbejde med en keramiker om at fremstiller keramiske fliser til udsmykning af udearealet
 • Erasmus + projektet, hvor vi nu igennem en del år har fået EU midler til at samarbejde med specialskoler i andre EU lande. I det aktuelle projekt er der fokus på opbygningen af et fritidstilbud til børn og unge med særlige behov. De øvrige deltagere i projektet er en specialskole fra Tyskland, der forsøger at opbygge et karatetilbud og en specialskole fra Finland, der opbygger et kunsttilbud. Pilehaveskolen deltager med vores Pigefodboldhold

Samarbejde med sagsbehandlere og andre fagpersoner.

Med udgangspunkt i Folkeskolereformen har Pilehaveskolen til opgave at styrke elevernes trivsel og mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Det gør vi bl.a. ved at styrke skolens samarbejde med forældre, ved at have særlig fokus på den enkelte elevs trivsel i dagligdagen og ved at have et tæt samarbejde med sagsbehandlere og andre af de fagpersoner, der er omkring skolens elever og deres familier.

Pilehaveskolens elever har – ud over de faglige udfordringer – også emotionelle og relationelle udfordringer.

Dette stiller store krav til en helhedsorienteret indsats i forhold til arbejdet med elevernes trivsel.

Pilehaveskolens forældregruppe er udfordret – ikke kun i forhold til, at deres børns kognitive niveau ligger under normalt niveau, men også i forhold til, at det kan være svært og tidskrævende at håndtere de problemer, der følger med, når man har et handicappet barn.

Det kan bl.a. være problemer med at takle barnets adfærd, at takle sorgen over at have et handicappet barn, problemer i forhold til søskende, bedsteforældre og øvrige familiemedlemmer og/eller udfordringer i forhold til de myndigheder, familien kommer i kontakt med, når man har et barn med et handicap.

Vi skal i tæt samarbejde med sagsbehandlerne drage omsorg for, at vores forældregruppe får kontinuerlig og vedvarende guidning og rådgivning.

Pga. af de særlige udfordringer jf. ovenstående har skolen valgt at prioritere ressourcer til  at have en koordinator for trivsel og samarbejde . En af koordinatorens opgaver er at have særlig fokus på samarbejdet med forældrene, når det bliver for svært for dem at håndtere de udfordringer, de har, og hvor en anden vigtig opgave er at have et tæt samarbejde med Assens kommunes sagsbehandlere.

På Pilehaveskolen har vi et godt samarbejde med sagsbehandlerne, og vi har endvidere gode erfaringer fra samarbejdet med Assens kommunes projekt” Hel familie”. Her kan vi se at tingene lykkes.

 • Sagsbehandlerne inddrager skolen i at løse vores udsatte familiers udfordringer fra dag et
 • Forældrene ved, at der er et tæt samarbejde mellem system og skole og er trygge ved dette
 • Vi oplever et ligeværdigt samarbejde mellem kommunens sagsbehandler og skolens koordinator for trivsel og samarbejde
 • Vi har gode erfaringer med, at vi i fællesskab lykkes med at hjælpe de familier, der har det svært
 • Sagsbehandlerne har givet udtryk for, at de oplever det positiv at have en’ tæt samarbejdspartner, som de altid kan henvende sig til på skolen.
 • Det er godt med en uformel kontakt med direkte og hurtig kommunikation ex: vi har tæt kontakt til familien og kan hurtig se, om de tiltag, der etableres, har en effekt og kan hurtig indkalde til et netværksmøde, hvis det er nødvendigt.
 • De sagsbehandlere/mentorer, vi samarbejder med i Hel familie, kommer på skolen – kender skolen – har forståelse for vores målgruppe (børn og forældre)